Tỷ lệ chiết khấu trên bill
Tỷ lệ phụ thu trên bill