Các   bill   đã   tính   tin  

Từ
Đến
Tìm kiếm
Sắp xếp
STT Số bill   Bàn Giờ vào Giờ ra Tiền hàng C.khấu Phụ thu Tổng bill Tiền mặt Cà thẻ Còn nợ Khách nợ K.toán:PR PR/CTV Kế toán Ghi chú Hình ảnh
SL:
SL:
Nén
Chọn báo cáo
Báo cáo bán hàng
Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
STT Số bill Bàn Giờ vào Giờ ra Tiền hàng C.khấu Phụ thu Tổng bill Tiền mặt Cà thẻ Còn nợ Khách nợ PR/CTV PR/CTV gốc Ghi chú Ghi chú gốc Hình ảnh
Số lượng bill :
Số lượng bill :
99.999.999
# Ngày Doanh số
Pentium IV 2.2 Ghz 2000
Pentium Core Solo 1.2 Ghz 2000
Pentium Core 2 Duo 1.2 Ghz 6000
Intel Core i3 2.4 Ghz 8000
Tổng cộng 10.000.000
Báo cáo chi tiết bill
Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Bàn của quán
35%
# Bàn Tiền bill Tính cho PR
1 A4 10.000.000 9.000.000
2 B5 490.000 400.000
3 B12 790.000 750.000
4 A9 1.790.000 1.750.000
Cộng 10.000.000 9.000.000
Nợ đầu kỳ 9.000.000
Nợ phát sinh 10.000.000
Đã trả 14.000.000
Còn nợ 5.000.000
Tổng hợp công nợ
Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
STT Tên Nợ đầu Nợ tăng Đã trả Còn nợ Đã ký Tỷ lệ ký
Tổng cộng 0 0 0 0 0
Tổng cộng 0 0 0 0 0
Doanh số và Lương
Tháng 07/2019
STT Tên SL bill Doanh số Mức % Lương % Thưởng Tổng lương Trừ nợ Lương còn lại
Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0
Báo cáo ký vượt định mức
Tháng 07/2019
Các nhân viên ký vượt
STT Tên Số tiền vượt
Tổng cộng 0
Chi tiết các bill
STT Món SL Giá bán Thành tiền
Tổng cộng 0
Báo cáo hàng bán
Từ 01/07 đến 31/07
STT Tên hàng SL Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng 0
Tổng cộng 0