Nhp   liu   hàng   hóa  

Từ
Đến
Kho
Hàng hóa X
Tìm kiếm
Chọn báo cáo
Ngày    Chứng từ Loại phiếu Người G.dịch Đối tượng Nội dung Hàng hóa Nhập Xuất Lũy kế Đ.giá Tiền nhập Tiền xuất Ghi chú Hình User